افتخارات

   افتخارات صنایع پوشاک لباسکار نوآوران خادم

   جوایز و تقدیرنامه ها:

   کار آفرین برتر ملی

   ششمین واحد صنعتی برتر

   واحد نمونه کشوری

   دریافت لوح و تندیس از دست وزیر کار و امور اجتماعی در سال ١٣٨٧

   دریافت تقدیر نامه و تاییدیه ملی IRSQ انجمن علمی کیفیت ایران سال ٨٩

   مدرک tuv سال ٩٠

   سال ٩١ IMQ

   نشان عالی صادرات در توسعه روابط تجاری ایران و گرجستان ٩٢

   مدال نشان عالی مدیریت نوین ایران سال ٩٣

   رضایت مندی مشتری و خدمات پس از فروش سال 93

   تنها دارنده تقدیرنامه از وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان تولید کننده برتر در زمینه تولید لباس کار