افتخارات

  افتخارات صنایع پوشاک لباسکار نوآوران خادم

  جوایز و تقدیرنامه ها:

  کار آفرین برتر ملی

  ششمین واحد صنعتی برتر

  واحد نمونه کشوری

  دریافت لوح و تندیس از دست وزیر کار و امور اجتماعی در سال ١٣٨٧

  دریافت تقدیر نامه و تاییدیه ملی IRSQ انجمن علمی کیفیت ایران سال ٨٩

  مدرک tuv سال ٩٠

  سال ٩١ IMQ

  نشان عالی صادرات در توسعه روابط تجاری ایران و گرجستان ٩٢

  مدال نشان عالی مدیریت نوین ایران سال ٩٣

  رضایت مندی مشتری و خدمات پس از فروش سال 93

  تنها دارنده تقدیرنامه از وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان تولید کننده برتر در زمینه تولید لباس کار